luni, 24 iunie 2019

evaluare proiect lege interoperabilitate

Exersând dezbaterea publică, săptămâna trecută am depus la MCSI observațiile de mai jos, cu privire la proiectul de lege privind realizarea Cadrului naţional de referinţă pentru realizarea interoperabilităţii în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor. Link

Atenție - text foarte lung !
Stimate domnule ministru,
Cu deosebit respect, în baza Legii 52/2003, vă rog să primiți mai jos observațiile și sugestiile mele cu privire la proiectul pus în dezbatere publică de către MCSI sub titlul: ” Cadrului naţional de referinţă pentru realizarea interoperabilității în domeniul tehnologiei informației şi comunicațiilor”. Pentru claritate voi insera principalele puncte de interes apoi voi reveni cu susținerea acestora.

Pe scurt:
1.       Există posibilitatea unor erori de tehnică legislativă – inclusiv inițierea ca Lege și nu HG.
2.       Sunt necesare dar omise referiri /modificări ale altor legi și hotărâri de guvern.
3.       Zona de protecție a datelor personale nu este aliniată cu prevederile Reg. UE 2016/679 (GDPR).
4.      Există suspiciunea unor vicii de constituționalitate cu privire la claritate, protecția vieții private și caracterul general al reglementării.
5.     Copierea prevederilor de natură salarială din L99/2018 cu privire la înființarea Centrului Național pentru Informații Financiare este incompletă, denaturând sensul acesteia și făcând improbabilă avizarea de către MFP cu repercusiuni directe asupra aplicabilității acestui proiect.
6.     Ideile acestui proiect prezintă o asemănare izbitoare cu unele dintre prevederile OUG 73 / 2007 privind organizarea şi funcționarea Agenției pentru Serviciile Societății Informaționale ASSI – o analiză comparativă istorică este necesară și edificatoare

Pe larg, observații și sugestii cu argumentele aferente:

Tehnică legislativă

Lege sau HG ? : Pentru a evita interpretarea prevederilor proiectului de lege subliniez din Expunerea de Motive  : „Legea este complementara cu Hotărârea nr. 908/2017 pentru aprobarea Cadrului Naţional de interoperabilitate” (pag2 - 2.Schimbări preconizate) precum și „Legea aduce clarificări privind funcțiile de reglementare, monitorizare, control şi evaluare a realizării politicilor din domeniul interoperabilității precum şi integrarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională in noul context legislativ.” (Pag 4). Nefiind specialist în acest domeniu mă limitez a argumenta că o Lege nu poate fi complementară unui HG (implică același nivel) și nici nu poate aduce clarificări unui HG (implică un nivel de reglementare inferior acestuia).
Sugestie: Analiza prevederilor proiectului, în special caracterul său non-obligatoriu pentru administrația locală, sugerează oportunitatea unui adoptări sub forma unei Hotărâri de Guvern emise în baza L161/2003 cu beneficii certe în privința duratei procesului de adoptare și flexibilității ulterioare.

Lipsa definirii ”datelor autentice”: Conceptul apare în proiect la
Art.10 (2) Este interzisă stabilirea de registre publice pentru datele care sunt deja colectate ca date autentice în registrele de bază, caz în care este obligatorie preluarea acestora din registrele de bază existente.
Cea mai apropiată definiție din proiect:
Art.3 j) registru autentic - registru care conţine date colectate în mod direct sau date generate în cadrul instituţiei care administrează registrul, dar nu şi date preluate din alte registre
nu rezolvă această problemă și ar trebui să țină seama de NCPCV Art 287 Datele din înscrisurile autentice sau sub semnătură privată redate pe microfilme şi alte suporturi accesibile de prelucrare electronică a datelor, făcute cu respectarea dispoziţiilor legale, au aceeaşi putere doveditoare ca şi înscrisurile în baza cărora au fost redate. 
Observăm deci că valoarea legală a registrului derivă direct din valoarea datelor conținute. Folosirea cuvântului ”autentic” este discutabilă întrucât în NCV art. 269 se prevede că ” (2) Este, de asemenea, autentic orice alt înscris emis de către o autoritate publică şi căruia legea îi conferă acest caracter.”  așadar nu există un beneficiu in reinventarea acestui termen.
Menționez că în data de 21 Aug 2017 a avut loc o discuție organizată de SGG cu participarea unui număr de instituții publice inclusive MCSI prin dl G.Sârbu și AADR prin dl L.Stoica în care s-a abordat și cadrul legal necesar funcționării unui HUB de date. Opinia general a fost că este optimă  bazarea funcționării acestuia pe legislație generală – referiri la NCV și NCPCV ( Art.277 - Valoarea prezumată; Art. 282 - Bază pentru autorizarea copiei digitale, Baza pentru migrarea datelor; Art.283 - Hash și log sunt suficiente, nu e nevoie de semnătură electronica) astfel asigurându-se o adopție mai ușoară și rapidă a sistemului.
Sugestie: modificarea definițiilor după cum urmează:
Registru autentic – registru electronic care conține date autentice
Date autentice – date create de o instituție publică în baza atribuțiilor instituționale în conformitate cu Art. 269 (2) Cod Civil.

Referirea unor HG-uri : Referirea HG 941/2013 în cuprinsul Art.6:
b)funcţia MCSI de monitorizare, control şi evaluare a realizării politicilor în domeniul interoperabilităţii se realizează inclusiv prin avizarea proiectelelor de informatizare ale instituţiilor publice prin Comitetul Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională, organism al MCSI, înfiinţat prin Hotărârea Guvernului nr. 941/2013 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională
este departe de a fi o bună practică întrucât creează un conflict cu dreptul Guvernului de a emite/anula HG-uri. Dacă HG 941 ar fi anulat de Guvern ar însemna că acesta afectează această Lege dar și imposibilitatea renunțării la un HG afectează atributele Guvernului. Există exemplul concret al L161/2003 care conține prevederi cu privire la HG 271/2001:
Articolul 19 (1) Grupul de Promovare a Tehnologiei Informatiei în România, înfiinţat prin Hotărârea Guvernului nr. 271/2001, aproba proiectele din domeniul guvernarii electronice, propune Guvernului alocarea fondurilor necesare prin bugetele anuale ale autorităţilor administraţiei publice şi supervizeaza implementarea serviciilor publice prin procedura electronică, ţinând cont de: ....
Astăzi acest grup de lucru nu mai există, HG 271/2001 a fost abrogată prin HG 13/2009 fără însă a se putea specifica și o înlocuire în textul legii 161 care a rămas astfel cu prevederi inaplicabile.
O altă problemă a acestui articol este definirea greșită a CTE ca fiind ”organism al MCSI” cât timp în conformitate cu HG 941/2013 Art.1 (1) ” În scopul elaborării politicii Guvernului în domeniul societăţii informaţionale şi monitorizării implementării acesteia, precum şi al corelării cu politicile europene, Ministerul pentru Societatea Informaţională este asistat de Comitetul Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională, organism fără personalitate juridică, denumit în continuare Comitetul Tehnico-Economic.”
Sugestie:  eliminarea Art.6 b) din proiect.

Deficiențe în definirea CNRTIC : Art.5 (1) definește CNRTIC ca fiind ” un set de norme prin care se reglementează  - nu se specifică niciunde în proiect însă modalitatea de emitere a acestor norme, spre exemplu prin HG. Observăm că Art.4 – colecția de principii – nu poate reprezenta aceste norme fiind formulate fără aplicabilitate directă.
Prevederea ”Art.5 (2) CNRTIC stabileşte arhitectura TIC comună tuturor instituţiilor şi autorităţilor publice ” implică atât autoritățile centrale cât și locale producând un conflict juridic cu prevederile:

HG 21/2017[1] ART. 4 (1) Secretariatul General al Guvernului, printr-un secretar de stat desemnat, coordoneaza domeniul tehnologiei informatiei la nivelul intregii administratii publice centrale. In acest sens, secretarul de stat desemnat are urmatoarele atributii:
….
c) definirea arhitecturii de sistem in domeniul tehnologiei informatiei la nivelul administratiei publice centrale si implementarea cadrului national de interoperabilitate;

Prevederea Art. 6. Relaţia CNRTIC cu documente de politici publice
(1)Prin CNRTIC se reglementează modul de gestionare al resurselor TIC ale administraţiei publice la nivelul fiecărei instituţii şi autorităţi publice, conform strategiei naţionale din domeniul tehnologiei informaţiei elaborate de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, denumit în continuare MCSI, precum şi a strategiilor sectoriale sau politicilor publice elaborate de minister, în concordanţă cu aceasta.

Ridică mai multe probleme:
1.  Implică un atribut de reglementare directă pentru documentele de tip politică publică (strategii, memorandumuri, planuri de măsuri etc.)
2.     Nu specifică pentru strategiile sectoriale despre care minister se face vorbire. Este vorba de MCSI sau de ministerul aferent sectorului respectiv ? Dacă este vorba de MCSI se elimină prin acest proiect atributul unui minister de a-și stabili propria strategie ITC pe zona sa de activitate ?
3.   Menționarea ” strategiei naţionale din domeniul tehnologiei informaţiei” are un grad de precizie neadecvat prin  forma articulată folosită care implică o strategie unică. Care este astăzi această strategie ?
Prevedera Art.6 b) funcția MCSI de monitorizare, control şi evaluare a realizării politicilor în domeniul interoperabilităţii se realizează inclusiv prin avizarea proiectelor de informatizare ale instituţiilor publice
aduce din nou în prim-plan confuzia acestui proiect între procesele dedicate politicilor publice și implementările tehnice de proiecte. Reamintesc că noțiunea de politică publică este definită prin HG 775/2005[2] care, printre altele, definește la Art.4 h) implementarea variantei de politici publice - etapa a procesului politicilor publice care consta în totalitatea activităților prin care o varianta de politici publice este pusă în aplicare, prin adoptarea unuia sau mai multor acte normative, respectiv aplicarea unui plan de acţiune corespunzător; - așadar rezultatul implementării unei politici publice sunt acte normative și nu platforme ITC. În același sens vine și Legea 52/2003[3] cu Art.3 j) documente de politici publice - instrumentele de decizie prin intermediul cărora sunt identificate posibilele soluţii pentru rezolvarea problemelor de politici publice...
Sugestie:  regândirea CNRTIC prin consultare cu celelalte ministere și SGG. Dacă se dorește în continuare să se pună accentul pe politicile publice este necesară implicarea Cancelariei Prim-Ministrului SGG care stabilește metodologiile cu privire la politicile publice.

Listă incompletă avizatori: deși expunerea de motive prevede “Scopul legii propuse fiind: instituirea la toate nivelurile administrative a unui un cadru de guvernantă a activităţilor lor aferente interoperabilităţii.” (pag 3 - 2.Schimbări preconizate), respectiv include administrația locală, totuși lipsește MDRAP dintre avizatori.
Sugestie:  Introducerea MDRAP între avizatori.

Corelări legislative

Suprapunere cu Legea 161 / 2003 Titlul 2[4] : La o cercetare atentă Sistemul Electronic Național SEN stabilit de L161/2003 diferă ca obiect de prezentul proiect de lege doar prin reglementarea circulației documentelor electronice spre deosebire de cea a datelor. Această diferență dispare dacă considerăm definiția documentului electronic din Legea 109/2007 (referitoare la datele din sectorul public):
L 109/2007Art.4 b) document - orice conţinut informaţional sau orice parte a unui asemenea conţinut, indiferent de forma de stocare a datelor; 
Un alt exemplu de suprapunere divergentă este chiar definiția interoperabilității:
L161/2003 Art.11 i) interoperabilitatea este capacitatea sistemelor informatice, produselor-program, aplicatiilor sau serviciilor accesibile prin Sistemul Electronic Naţional de a comunică şi schimba informaţii într-o modalitate efectivă şi compatibila.
Proiect : Art.3 b) interoperabilitate - capacitatea instituţiilor şi autorităţilor publice de a partaja informaţii şi cunoştinţe prin intermediul propriilor sisteme TIC, în scopul furnizării de servicii publice electronice;
Sugestie: reorientarea acestei inițiative spre modificarea L161/2003 Titlul 2 care are oricum numeroase prevederi neaplicate/neaplicabile sau transformarea în HG cu alinierea la L161.

Suprapunere cu HG Nr. 575 bis din 1992 : Acest HG este în vigoare fiind referit curent în legislație. Definește și nomenclatorul ”adrese poştale” care pare a fi similar cu Art. 10 b)registrul adreselor din proiectul propus. Definește modalități tehnice de schimb de date – desigur la nivelul tehnic al anului 1992.
Sugestie: Anularea HG 575 / 1992 și preluarea prevederilor în prezentul proiect.

Alinierea la Reg. UE 2016/679 (GDPR)[5]

Introducerea sintagmei ” cu respectarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal” in textul unui act normativ este facilă dar inutilă. Exigențele GDPR și a legislației subsecvente impun, încă din faza de concepere a unui act normativ, lămurirea câtorva aspecte esențiale prin elaborarea documentului ” Evaluarea impactului asupra protecției datelor”.
Astfel GDPR Art.35 prevede că (10)   Atunci când prelucrarea [este] în temeiul [acestui proiect], iar dreptul respectiv [acest proiect] reglementează operațiunea de prelucrare specifică sau setul de operațiuni specifice în cauză și deja s-a efectuat o evaluare a impactului asupra protecției datelor ca parte a unei evaluări a impactului generale în contextul adoptării respectivului temei juridic, alineatele (1)-(7) [obligația efectuării unei evaluări de impact], nu se aplică …
Așadar lipsa unei evaluări de impact realizată de MCSI și aprobată de ANSPDCP la momentul redactării proiectului obligă instituțiile publice (titularii de registre si consumatorii datelor) să efectueze individual evaluarea de impact iar în cazul în care ajung la concluzia că prevederile acestui proiect nu corespund exigențelor protecției datelor personale sunt exonerați de a-l aplica. Această variantă practic elimină potențialul de progres al acestui proiect făcându-l opțional pentru orice instituție publică.
Totodată trebuie semnalată prevederea:
GDPR Art.36 (4)   Statele membre consultă autoritatea de supraveghere în cadrul procesului de pregătire a unei propuneri de măsură legislativă care urmează să fie adoptată de un parlament național sau a unei măsuri de reglementare întemeiate pe o astfel de măsură legislativă ...
care impune obținerea unui aviz consultativ din partea ANSPDCP pe un proiect de lege înaintea punerii sale în procedura de transparență decizională. Acest aviz precum și Evaluarea impactului sunt documente de interes public ce trebuie publicate în procedura de dezbatere publică.

Problematica protecției datelor personale se completează cu consecințele deciziei Curții Constituționale în privința protecției vieții private conform celor detaliate mai jos.
Sugestie: Implicarea ANSPDCP. Realizarea unei evaluări de impact de către compartimentul MCSI care a redactat acest proiect și avizarea acesteia de către Responsabilul cu protecția datelor personale (DPO) al MCSI. Publicarea rezultatului.

Suspiciunea unor vicii de constituționalitate

Acest subiect este mai greu demonstrabil necesitând aplicarea de principii și indicații constituționale emise de Curtea Constituțională cu prilejul unor cazuri asemănătoare. Totuși o vulnerabilitate în această privință nu este dezirabilă.
Protecția Vieții Private este relevantă prin DECIZIA[6] nr. 498 din 17 iulie 2018 a CCR cu privire la ” sistemul dosarului electronic de sănătate al pacientului”.  Avem următorul enunț în care, mutatis mutandis, ocrotirea sănătății echivalează buna guvernare.
42. Cu alte cuvinte, dacă statul a instituit, prin lege, o măsură în aplicarea dreptului la ocrotirea sănătății persoanei, tot acestuia îi revine obligația de a proteja și garanta caracterul confidențial al informațiilor medicale prelucrate, printr-un act normativ de același nivel, respectiv prin lege. Astfel, din acest punct de vedere, obligațiile pozitive asociate celor două drepturi sunt corelative și interdependente, trebuind să existe un just echilibru între acestea. Statului nu îi este permis ca, protejând un drept constituțional, să o facă în detrimentului celuilalt drept deopotrivă ocrotit, pentru că s-ar putea ajunge la situația în care afectarea acestuia din urmă să fie atât de puternică, încât avantajul inițial obținut să apară ca fiind nesemnificativ în această ecuație. Prin urmare, la nivel normativ, complementaritatea și proporționalitatea trebuie să caracterizeze relația dintre cele două drepturi constituționale antereferite
Întrucât proiectul în Art. 11 (3) instituie ”o infrastructură informatică dedicată, denumită în continuare nod de interoperabilitate, care funcţionează ca o poartă de acces automat la toate registrele publice naţionale” adica un mijloc de prelucrare a datelor este necesar ca proiectul să conțină și mecanismele de protecție/asigurare a datelor personale. În principal este vorba de asigurarea drepturilor individuale stabilite de GDPR în CAPITOLUL III Drepturile persoanei vizate.
Sugestie: completarea proiectului cu articole care sa reglementeze informarea cetățeanului cu privire la datele schimbate despre el, adăugarea posibilității consimțământului pentru anumite schimburi de date (ar putea aduce in HUB și actori privați crescând adoptarea acestuia), etc.
În privința Clarității proiectului există numeroase precedente constituționale. Dintre prevederile acestui proiect principala problemă o ridică:
Art. 11. Registrul Naţional al Registrelor
(1)Se instituie Registrul Naţional al Registrelor, denumit în continuare RNR, care funcţionează ca depozit al metadatelor şi standardelor de date, necesar în vederea asigurării interoperabilităţii sistemelor informatice publice pentru furnizarea serviciilor publice electronice.
(3)Suportul tehnic al RNR este asigurat de o infrastructură informatică dedicată, denumită în continuare nod de interoperabilitate, care funcţionează ca o poartă de acces automat la toate registrele publice naţionale şi care permite schimbul de date între instituţiile şi autorităţile publice în vederea asigurării interoperabilităţii sistemelor informatice publice pentru furnizarea serviciilor publice electronice.

Avem definit RNA ca fiind un depozit de metadate (care, prin definiție, nu prelucrează date, inclusiv personale) dar acesta este sprijinit printr-un mecanism care asigură acces automat la toate registrele naționale (care prelucrează astfel date, inclusive personale). Cum natura mecanismului de implementare trebuie să fie aliniată conceptual sistemului implementat contradicția de mai sus produce o neclaritate gravă care afectează scopul principal al proiectului.

Sugestie: Platforma tehnică necesită un capitol dedicat care să abordeze în mai multe articole toate aspectele relevante. Dacă elucidarea acestei neclarități este existența doar a unui depozit de metadate atunci acest proiect devine complet inutil.


În privința caracterului general al reglementării, principiu constituțional regăsibil în numeroase decizii ale Curții Constituționale, acesta este încălcat de prevederile Art.14 și Art.15 care își propun, la nivel de lege, să reglementeze organigrama AADR (subiect de HG). Mai mult, Art.14 (2) desemnează responsabilități pentru DGCETIC, o entitate care nici măcar nu are personalitate juridică proprie.

Sugestie: Aceste prevederi pot exista doar sub forma unui HG, de preferință prin modificarea HG 1132/2013 cu privire la funcționarea AADR.


Copierea defectuoasă a prevederilor de natură salarială aferente CNIF

Este esențială existența unei echipe tehnice competente iar lipsa unei salarizări corespunzătoare poate fi un impediment. Reluctanța acordării de excepții vis-a-vis de cadrul național de salarizare este puternică și orice exemplu de succes este benefic. Totuși articolul din OUG 77 / 2017[7] are următoarea formă:

(1) În vederea dezvoltării de noi proiecte și soluții de îmbunătățire și eficientizare a sistemelor și platformelor software gestionate, Ministerul Finanțelor Publice poate angaja personal calificat în domeniul tehnologiei informației, personal contractual încadrat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, încheiat prin derogare de la prevederile art. 82 alin. (3)-(5) și ale art. 84 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel soluția CNIF are următoarele caracteristici care nu se regăsesc în acest proiect:
·       Contractele de muncă sunt temporare, cu posibilitate de prelungire de oricâte ori. Astfel angajatul care beneficiază de această salarizare este stimulat să performeze, altfel putând a fi concediat simplu, prin neprelungirea cu un nou contract de 3 luni.
·       Această salarizare este aplicabilă doar persoanelor care (2) își desfășoară activitatea în funcții de specialiști în tehnologia informației și comunicațiilor,

Prin comparație acest proiect își propune să salarizeze superior 20 de angajați AADR fără niciun criteriu / măsură de siguranță cu privire la performanța și calificarea acestora.

Sugestie: Preluarea completă a prevederilor CNIF pentru a avea o oarecare șansă de avizare din partea MFP.


Asemănări ale proiectului cu prevederi istorice aferente ASSI

Agenţia pentru Serviciile Societăţii Informaţionale ASSI  este precursorul actualului AADR fiind reglementată prin OUG[8] 73/2007 în perioada 2007 – 2009. Similar cu prevederile acestui proiect, ASSI a avut reglementată:

·       Salarizare motivantă, comparabilă cu cea propusă de acest proiect, stabilită prin negociere în cadrul Contractului Colectiv de Muncă.
·       Dreptul de a înainta către MCSI propuneri de acte normative
·       Dreptul de a face observații cu caracter obligatoriu pe caietele de sarcini aferente sistemelor cu care intra in relații de interoperabilitate.
·       Mai mult, exista prevederea:
o   (4) În scopul asigurării interoperabilităţii dintre autorităţile administraţiei publice centrale şi Sistemul Electronic Naţional, instituţiile publice care deţin registre electronice vor asigura, în condiţiile legii, accesul electronic al ASSI la informaţiile necesare asigurării interoperabilităţii cu Sistemul Electronic Naţional cuprinse în aceste registre, pentru utilizare în vederea construirii şi operării aplicaţiilor de guvernare electronică, precum şi a aplicării procedurii electronice. Accesul ASSI se realizează pe bază de protocoale-cadru încheiate cu autorităţile administraţiei publice centrale.
a cărei nerespectare, spre deosebire de actualul proiect, era sancționată cu amendă ”de la 3.000 de lei la 5.000 de lei pentru fiecare zi de întârziere în asigurarea accesului

După ce 2 ani în această organizare au produs prea puține rezultate palpabile, ministrul MCSI al acelei date a declarat[9] :
"Tot aceşti angajaţi sunt aceia care au considerat că ASSI este un fel de SRL şi, în loc să eficientizeze sistemele de e-guvernare, adică să-şi facă treaba, au preferat ca ASSI să depună în bănci fonduri, bugetul Agenţiei, pentru a ridica o dobândă necesară plăţii salariilor foarte mari. Au încercat chiar un şantaj prin blocarea tuturor sistemelor, însă cu eforturi susţinute am reuşit să evităm potenţiale pierderi masive"

Sugestie: Istoria ASSI rezistă încă în memoria instituțiilor publice partenere și a mass-media. Corelările dintre acest proiect și ASSI pot fi dezvoltate dincolo cele de mai sus. Este necesară o strategie de comunicare publică și inter-instituțională  bazată pe ipoteza neacordării de către parteneri, ab initio, a prezumției bunei-credințe. Spațiul limitat mă împiedică să abordez absolut toate sugestiile posibile, îmi exprim speranța ca alți participanți în dezbaterea publică să abordeze și alte subiecte precum definițiile și principiile din acest proiect.

Stimate domnule ministru vă rog să primiți disponibilitatea mea de a participa la o eventuală ședință publică organizată în baza L52 precum și în oricare altă formă de organizare considerată potrivită de dvs.


Vă mulțumesc  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu